ARRC 2019 Stage 4: Regret for Honda Racing Vietnam

Despite getting the first score in the UB150 category, Stage 4 of ARRC 2019 still left many regrets for Honda Racing Vietnam and its fans.

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *