ARRC 2019 Stage 6: “Crazy guy” Cao Vietnam continues to shine, exceeding expectations

Stage 6 of ARRC 2019 witnessed an extremely excellent performance by “crazy guy” Cao Vietnam on the payroll of Honda Racing Vietnam.

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *